hava 23° Orta
DOLAR 16,7781 % % -3.32
EURO 17,8563 % % -2.99
GRAM ALTIN 987,96 % % -2,74
ÇEYREK A. 1.615,31 % % -2,74
BITCOIN 21.081,60 % 0.17
SON DAKİKA

Hatme Duası Menzil

Son Güncelleme :

05 Nisan 2022 - 10:32

/ 3.128 views kez okundu.
Hatme Duası Menzil

HATME DUASI

 

Bismillahirrahmanirrahim

Elhamdulillehi Rabbil alemin.

 

*Elhamdulillehi hagga hamdihi ve seneihi vessaletu vesselemu ale hayri halkıhi Muhammedin ve ale elihi ve sahbihi ecmain.

*Allahumme belliğ ve evsil misle sevebi hezihil hatmetiş  şerifetil mubereketi, badel  gabuli minne bilfadli vel keram,

hediyeten minne vesileten ile ravdati menbais sıdgı ves safe eşrafil vera, hazreti Seyyidine Muhammedin il Mustafa (Sallallahu Aleyhi Vessellem)

*Küllin min elihi ve evledih ve ezvecihi ve eshabih ve etbeihi ve zürriyyetih ve muhecirihi ve ensarih

*Küllin min sedeti silsiletit tarikatil aliyyetin Nakşibendiyyeh  velgadiriyyeh, vessühreverdiyyeh, velçeştiyyeh, velkübreviyyeh

*Şeyhinee ve melezinee ve gıdvetine ve imemine ve imemitarigati zil feydil ceri vennuris seri,

eş şeyh beheil hakkı vel hakikati veddin hazreti eş şeyh Muhammedil Üveysiyyil Buhari,

El marufi bi Şah ı Nakşibend

 *Menbail mearifi vel kemeli seyyidis sedeti es seyid Emiri Külel 

*El mugbili aleyke ve lime sivekennesi, Eş Şeyh Muhammedil BebeSemmesi 

*El valihi fi muhabbeti mevlehul ğaniy, El marufi bi hazreti Aziii zen hace Aliyyi Remiteni 

*El muridi anil muradid dünyeviyyi vel uhraviy hazreti Eş şeyh Mahmudinil İncirriyil Fağnevi 

*El Mutessellihi anil hicebil beşeriyyi, hazreti Eş şeyh arifir Rivegeri 

*Kutbil evliyei ve burhenil esfiye gamii bidati muhyis sünneti, şeyhil meşeyih,

Mevlene Hazreti Eş şeyh Abdulhalıgı Gucdüveni

*Kutbil haggani el ğavsissemedeni Eş şeyh Ahmedü Faruki es Serhendi el ma’rufi bi

İmemi Rabbeni el Müceddidi elfis seni 

*Kutbi dee iretil irşeed , ğavsis sakaleyni ales sededi  see iri filleh er rakıis secidi zilcenehayni hazreti

Diyee üddin, Mevlene Hazreti Eş şeyh Haalid 

 *Menbail hılmi ve nurizzuulemil hedi beynel eşaairi  vel ekvem hazreti siraacuddin ellezi zahera min halefi seyyidil enem Mevlene Hazreti Es seyyid Abdullah

 *Şeyhinel ğayuurillezi bihi netebeha mevlana vegur kutbi irşedi velmeedar, Hazreti Şihebiddin, Mevlene Hazreti Eş şeyh, es Seyyid tahe 

 *Sultanil kübaraa il mütekad dimin gıdvetil kübara il müteahhirin ğavsil ammeti vel haifin kutbil e im meti vesselikin muğisil musteğisin munisil ğurabeeil vel eşikin, Şeyhine Kemili Mükemmili üveysi, Mevlene Hazreti Eş şeyh es Seyyid Sibğatullehi ervesi 

 *Sultanil arifin, kutbil aktabil vesılin, el müteşerrifi bil feneil mutlıg, mürabbis selikine ile rabbihim alel vechil ehak, nasiriş şeri atil ğarra Kemiıl bidatid darra müceddidi eseris selefi vettabiin ve mumehhidi bünyeni Tarikati Halefi vellehikin el mutasarrifi  Alel itlek illezi Lem yüra lehu nazirun badet tefah husifil efeeeg gati ın nisbeti anil mubtedi Tagi Mevlene şeyhinel kemili Mükemmel, Hazreti Eş şeyh Abdurrahmenit Tehi 

*Şeyhiş Şeriati ve şehbezi’t tarikati ve burhenil hakikatilfeni Filleh vel Beki Billeh, el Mu’tasımi bi Hablilleh, mevlana şeyhinel kemili mükemmil,hazreti eş Şeyh Fethullah 

*Cemii kemeletil evliyei evvelin ve mecmei edebi ve füüyudeti ehirin, umdetil İslemi ve müslimin, umudil meşeyihı bi ecmeıhim ves selikin, davis semeveti vel eradin, sirecil milleti ved din, kehfid dua feiii ve mesekin, kutbi eimmetil vessalikin,  Sultenil eşikin, şeyhine Kemili mükemmili mevlene hazreti eş Şeyh Muhammed Diyeuddin 

 *Verisi makemetil evliye i vel mürselin , imemil mü’minin, umdetil abidine ves selikin, muzhiriş şerietil ğarraaa muhyit tarikatin Nakşebendiyyetil beydaa el mutesellihi anil hıcebil insiy el hazini lissırri maneviy, Mevlene şeyhinel kemili mükemmil, hazreti eş Şeyh Ahmed ül Haznevi

 *Sultanil cezibin, nuri hideyetil vasılin, kutbil ferdi lil elemin, neşiri meslekil Ahmediyyeh feri ş şecerati  Muhammediyye, piri’t tarikati’n Nakşebendiyye, sehibis seciyyetil mahmudiyyeti, es seki min hıyedi baheiyye, nesibi alemi’d diniyye, muhyi eseri kübberis selefi ve’t tebiin, matlail himemi bi yakin, menhecis saadeti lil  musaddıgin mevlene şeyhinel kemilil mükemmilil Bilvenisi Mevlana hazreti Eş şeyh es Seyyid Abdulhekim il Hüseyni 

 *Sultan’il müslimine vel müstecirin ve tecil men suriiin ve muhibbil mahbubin, ve müşeril müsteşiiirin, ve irşedil  mürşidin, ve sırris sadıkine bi hideyeti Rabbi elemin, el fetihı künazel ilmi ve’d din, el müstekırri bi’ş şeriatil  ğarraa muhyi’t tarikat’n Nakşebendiyyetil beydaa Mevlana şeyhine kemili mükemmili Bilvenisi, Mevlene hazreti eş Şeyh, es Seyyid Muhammed Reşid il Hüseyni 

 *Mecmai emelil müslimin, kutbil feeeizin, sikatil müttekin, vesiletil mütevekkilin, sahibis sehavetil vel keremeti lil elemin, kesiril muhabbeti lil mütevediin, sahibi’ş şeriati ve tarikati’n Nakşebendiyetil beydaa, Mevlehi ve şeyhi ve seyyidi ve senedi ve menbihi temessüki ve aleyhi i’timedi ve bihi iftihari ve minhu istimdedi ve kurrati ayni Mevlana şeyhinel kamili mükemmili Bilvenisi,Mevlana hazreti Eş Şeyh, es Seyyid Abdülbeki el Hüseyni

 *Küllin mines sedeti ve hulefeee i vel müridin ve muhibbine ve mahbubin ve mensubine ve müntesibin ile hezihi’t tarikatil eliyeti ve seeeiri’t turuk.

 *Allehummec’al misle sevebihe mektuben fi sahifeti a’meli küllin, verfa bihe dereceti küllin, ve ali bihe fi ale ılliyyine menzileti küllin ve zidne bihe

muhabbeten ınde cenebi küllin ve efid aleyne min beraketi küllin, ve etmim lene süluke hezihit tarikatil aliyyeh,

ve veffikne limerdeti şeyhine ve imtiseli evemirih ve’ctinebi menehiiiih.

*Allehümmerzuknel begaa abike, ba’del fenei fike ale gademi sedetines selikine fihe.

*Allehümmeğfir lene hatayene veclibne ile mehabbetike bi mehabbeti evliyeeeeik, verzukne’t tevfika ve istikemeti

ale dinik  ve teatike birahmetike ye erhamerrehimin. (emin ve hamdü lillehi Rabbil elemin).

 

(Amin ve Hamdülillahi Rabbil Alemin).

Anlamı

Rahman ve Rahim allah’ın ismiyle

Hamd alemlerin Rabbi allah’a mahsustur. Salat ve selam mahlukların en hayırlısı Muhammed(Sallallahu Aleyhi Vessellem) e ve Onun aline (aile fertleri) ve ashabına (arkadaşlarına) olsun.

1 Ey allah’ım (Celle celelühü) bu mubarek hatme i şerifi bizden kabul ettikten sonra, doğruluğun ve safanın (gönül temizliğinin) kaynağı Ravda i   MutahharaKaddasallahua(Kabri ŞerifKaddasallahue) bulunan, vesilemiz, vera (haramlar ve şüphelilerden sakınış) sahiplerinin en şereflisi efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’ya(S.a.V.) sevapların mislini bizden bir hediye olarak erdir ve ulaştır. Oun aline(aile fertleri) ve eshabına, evlatlarına, zevcelerine, mü’minlere ve nesline, muhacir ve ensarın (Rıdvanullahi aleyhim ecmein.) ruhlarına ulaştır.

2 (Ey Rabbimiz) yüce Nakşibendi Tarikatının silsilesindeki sadatların ve Kadiri, Sühreverdi, Çeştiye ve Kübreviye tarikatlarında ki sadatların da (Kaddesallahu esrarahum ila ervah) allah onların ruhlarının sırlarını kudsi kılsın.

3 Şeyhimiz, melazimiz(yaşadığı zamanda ki taliblerini kayıran), örnek edindiğimiz, imamımız, tarikatın imamı,   cari(akan) feyz ve sari(sirayet eden)nurun sahibi, arif(allah’ı tanıyan), hak ve hakikatları süsleyen, Hz. Şeyh Muhammed Buhari Üveysi Nakşibend’in (ruhuna ulaştır). (K.S.).

4 Marifetlerin (allah’ı tanıtan ilim) kaynağı, Sadatların olgun seyyidi, Esseyyid Emir Külal ( hz. ruhuna erdir) (k.s.)

5 Masivadan (allah sevgisinin haricindeki sevgilerden) arınmış, insanları Hakka yönlendiren gönül eri Şeyh Muhammed Baba Semmasi ( Hz. ruhuna) (k.s.)

6 allah’ın dostu, Gani(Zengin) Mevlasının  muhabbetinde maûf (allah’ı sevgiyle tanıyan), azizan hoca  aliyyirramiteni (hz. ruhuna).(k.s.)

7 Dünya ve ahret arzularından yüz çevirmiş,Mahmud inciri Fağnevi(hz.ruhuna).(K.S.)

8 Beşeri perdelerden sıyrılmış, şeyh arif Rivgeri (hz.ruhuna). (K.S.)

9 Velilerin kutbu, esfiyanın(saf gönüllerin) delili, Bid’atin(dinde yenilik yapmak) tepesine darbe indiren, sünneti canlandıran, şeyhlerin şeyhi abdulhalık Gucdevani( hz. ruhuna). (K.S.)

10 Hakkani Kutup, Samedani (imamı Rabbani hz. lutfedilmiş ulvi bir makam) Gavs, Faruki(Hz. Ömer neslinden) şeyh olarak bilinen, Rabbani imamlık derecesine ermiş 2. binin Müceddidi (unutulan sünnetleri yeniden hayata geçirerek bid’atleri tepeleyen, Tarikatın şeriattan ayrı olmadığını, ancak onu hayata tatbik etmekten ibaret olduğunu izhar eden. ) Şeyh ahmed Serhendi( hz. ruhuna) (K.S.).

11 irşad dairesinin kutbu, allah’a doğruluk üzere sülûk edip, ruku ve secde eden insan ve cinlerin gavsı, zahir ve batın ilminin alimi, dinin ışığı, efendimiz, Şeyh Halid( hz. ruhuna) (k.s.)

12 Hilmin kaynağı, karanlıkların nûru, kavimlerin ve aşiretlerin arasını doğruluğa yönlendiren, seyyid ehalisinin halefinden zuhur eden, dinin feneri, efendimiz Seyyid abdullah(hz. ruhuna) (k.s.)

13 Müntesiplerini kayıran şeyhimiz, O ki, nefisleri vakurla uyaran, irşad edenlerin kutbu medarı, dinin kayan yıldızı, Efendimiz Şeyh Esseyyid Taha (hz. ruhuna). (k.s.)

14 Önde ilerleyen büyüklerin sultanı(zamanında ki), kendisinden sonra gelen büyüklerin örnek edindiği, (allahan) korkanların genelinin gavsı, sülûk eden imamların kutbu, nefsi ile güreşenlerin ustası, garib aşıkların dostu, kamil ve mükemmil(olgulaştıran) üveysi şeyhimiz, efendimiz, Eşşeyh Esseyyid Sıbğatullahi arvasi hazretlerinin(ruhuna (k.s)

15 ariflerin sultanı, Hakk’a vasıl olan kutupların kutbu, tam fena (Hakka yok olmak) ile şereflenen, Rablerine sülûk edenleri Hakka yönlendiren, parlak şeraitin yardımcısı, zarar verici bid’atların tepesine darbe indiren, Büyük Selef ve Tabiiin eserlerinin yenileyicisi(Yani; unutulan sünnetleri hayata geçiren), tarikat binasının esaslarını tanzim eden,  (manevi) boşluk üzere bulunanı keşfettikten sonra, ona afakta nazar edip tasarruf eden, azgın bid’atçilerden nisbeti kesen, efendimiz, olgun ve olgunlaştıran şeyhimiz, Eşşeyh abdurrahmanı Tahi hz. nin (ruhuna). (k.s.)

16 Şeraitin şeyhi tarikatın şehbazı(manevi akdoğan), hakikatın bürhanı(delili), Sülûkta(Manevi ilerlemede) fena ve beka makamına eren, allah’ın ipine(Kur’an’a) sarılan, kamil ve olgunlaştıran şeyhimiz, efendimiz Eşşeyh Fethullah hazretlerinin (ruhuna (k.s.)

17 Evvelki evliyaların kemalatını taşıyan, sonrakilerin feyzlerini ve edeplerini tolayan, Müslümanların (kuvvet vesilesi) direği, şeyhlerin ve saliklerin toplamının direği, göklerin ve yerin ışığı, din ve milletin lambası, zayıfların ve miskinlerin sığınağı(yaşadığı zamanda onlara yardım eden), sülûk eden saliklerin kutbu aşıkların sultanı kamil ve mükemmil şeyhimiz efendimiz, Eşşeyh Muhammed Diyauddin (haz.nin ruhuna) (k.s.)

18 Evliyaların ve ariflerin makamlarının varisi, mü’minlerin imamı, abidlerin ve saliklerin dayanağı, parlak şeriati zahire çıkaran ve beyaz Nakşibendi Tarikatini canlandıran, beşeri perdelerden sıyrılan(ruhanileşen), manevi sırların hazinesi, efendimiz, kamil ve  olgunlaştıran şeyhimiz, Eşşeyh ahmedül Haznevi hz.nin(ruhuna) (k.s.).

19 Cezbe sahiplerinin sultanı, hidayete erenlerin nuru, alemlerin Ferdi kutbu, ahmediye mesleğinin neşredicisi, Muhammedi ağacın dalı, Nakşibendi Tarikatinin piri, Mahmûdi karakterin sahibi, Bahaddin i Buhari havuzundan su dağıtan, dini bayrağı diken,  Selef büyüklerinin ve Tabiinin eserlerini canlandıran, seadet yolunu tasdik edenlere, himmet ederek yakin(nûru)ile doğan,şeyhimiz, efendimiz, kamil ve mükemmil(olgunlaştıran) Eşşeyh, Esseyyid Bilvanisli abdulhakim Elhüseyni (hz. ruhuna (k.s.).

20 Müslümanların ve  müstecirin’in(allah’a sığınmak isteyenlerin) sultanı, ve mensûrin’in(allahan yardım görenlerin) tacı, sevenlerin seveni, istişare etmek isteyenlerin danışmanı, mürşidleri irşad eden, alemlerin Rabbinin hidayeti ile sadıkların sırrı, din ilmi hazinelerinin fatihi, beyaz Nakşibendi Tarikatını ve parlak şeriat ile istikrar bulmak isteyenleri canlandıran, Bilvanisli kamil ve mükkemmil (olgunlaştıran) şeyhimiz, efendimiz Eşşeyh, Esseyyid Muhammed Raşid (hz.nin ruhuna)k.s.).

21 Müslümanların ümitlerini toparlayan, feyizlenenlerin kutbu, müttekilerin (günahtan sakınanların) sözüne güvendiği, allah’a güvenenlerin vesilesi, cömertlik sahibi ve alemlerin kerameti, tevazu sahiplerine muhabbeti çok olan, şeriatin ve Nakşibendi Tarikatiin sahibi, efendim, şeyhim, seyyidim ve senedim, ve kendisine tutunduğum, Oa itimat ettiğim, kendisiyle övündüğüm, kendisinden istimdat istediğim(kendisinden dua istediğim), gözümün aydınlığı, Bilvanisli kamil ve mükemmil şeyhimiz, efendimiz, Eşşeyh, Esseyyid abdulbaki Elhüseyni, (ruhuna(k.s.).

22 Bu tarikatin ve diğer tarikatlerin bütün sadatlarının ve halifelerinin, müridlerinin, sevenlerinin, mensuplarının(ilgililerinin) ve müntesiplerinin(bağlılarının), ( ruhlarına bu sevapları ulaştır ey Rabbimiz).

23 allah’ım bu (hatmeden hasıl olan) sevapların bir mislini de amel defterlerimize yazılmasını kıl, onunla(hatme vesilesi ile) dercelerimizi yükselt. Onunla aayi illiyyin’ de ki menzile yücelt. Onunla katında muhabbetimizi arttır. Bereketlerinin hepsinden artırarak bize ulaştır.

Bu yüce tarikatte sülûkumüzü(manevi ilerlememizi) tamamla. Bizi hastalıktan hayra ulaştır. Şeyhimizin emirlerine uygun kıl. (emirlerine itaatkar kıl) Yasaklarından çekindir.        allah’ım bizi fenadan(allah’ın varlığında yok oluştan)  sonra Beka (makamı) ile rızıklandır. Bizi sadatlarımızın kendisinde sülûk ettikleri ayak üzere kıl.  allah’ım günahlarımızı bağışla, bizi muhabbetine ve dostlarının muhabbetine cezb et. Bizi tevfikınla(yardımınla) ve istikametle rızıklandır. Dinin üzere taatinle(emrine uygun ) kıl. Birahmetike ya Erhamerrahimin.

Hatmeyi bugünkü usul üzere abdulhalik Gücdevani Hz.leri tertip etmiştir. Hatm i Hacegan diye de anılır. Hacegan, ulu zatlar, efendiler, büyük hocalar demektir. Hatm i Hacegan büyük velilerin tertip, talim ve tatbik ettiği hatim demektir.

Bu zikre hatim ve hatme denmesinin bir sebebi şudur: Bu yolun büyükleri müridleri ile bir meclis kurduklarında toplantıyı bu zikirle bitirirlerdi. Onlara has bir uygulama olarak bu zikre Hatm i Hacegan denmiştir. Bu zikirlere hatim denmesinin bir diğer sebebi, içinde okunan Fatiha ve ihlasların hatim sevabına denk olmasındandır.

Çünkü Resûlullah (s.a.v) Efendimiz, ihlas sûresini üç defa okuyan kimsenin Kuranı bir kere hatmetmiş gibi sevap elde edeceğini müjdelemiştir.

[ Müslim, Salatül Müsafirin, 261; Tirmizi, Fedailül Kuran, 11.] Büyük hatmede toplam bin defa ihlas sûresi okunmaktadır.

Bu da üç yüz otuz üç (333) Kuran hatim sevabına denktir. Onun için büyükler bu zikre çok önem vermişlerdir. Öyle ki çok ciddi bir hastalık ve ağır yolculuk halleri hariç, bütün ömürleri boyunca bu zikri hiç aksatmamışlardır.

LETAİFLER:

Kalp makamı: Sol memenin dört parmak altında olup nûru kırmızıdır.
Ruh makamı: Sağ memenin dört parmak altında olup; nûru kehribar sarısıdır.
Sır makamı: Sol memenin dört parmak üstünde olup; nûru beyazdır.
Hafî makamı: Sağ memenin dört parmak üstünde olup; nûru zümrüt yeşilidir.
Ahfa makamı: Göğsün ortasının bira üstündedir olup; nûru siyahtır.
Nefs-i Nâtıka makamı: İki kaş ortasında olup nûru mavidir. Nefs-i Nâtıka, insanın aslı demektir.

(Mektûbât-İmâm-ı Rabbânî 3.Cilt 62.Mktb)

 

 

Hatme i Hacegan’ın Fazileti

 
1. Hatmeye 25 Estağfirullah çekerek başlamak:
Kur’an’ı Kerim’de geçen 25 peygambere tekabül ediyor. Onun için 25 Estağfirullah çekiyoruz.

2. Başlarken 7 Fatiha okumanın sebebi:
Fatiha anahtardır. Her bir Fatiha 7 kat semanın kapılarını bir bir açar. En son katta kabul dergâhı vardır. Orada yapılan amel zikir her bir kapıdan bir bir geçerek kabule mazhar olur.

3. Salavat-ı şerife başta 100 sonda 100 olmak üzere 200 adettir. Rasulullah Efendimiz (S.A….V.) buyuruyor ki: Bana günde 200 adet salavat-ı şerife getirene şefaatim vacip olur. Hatmeye giren herkes bu şefaate mazhar olur.

4. 1000 ihlas okumanın sebebi:
Bir ihlas okuma Kur’an’ın üçte birine, 2 ihlas üçte ikisine, 3 ihlas ise tamamına denktir. 1000 ihlas okumak da 333 hatim sevabı kazandırır.

5. İnşirah (Elemneşrah leke sadrak) suresini okumak:
Bir insan günah işlediğinde, şeytan-ı lain o insanın kalbine 79 düğüm atar. Her bir İnşirah suresi o düğümleri tek tek çözer. O gün şeytan lain hatme yapanın kalbine giremez, kalpler temizlenir.

6. Ya Baki Entel Baki demenin sebebi:
Allah dostları Bekabillah makamındadır. Sofilerin de o makama ulaşmaları için Allah (C.C.)’nün Baki ismini zikrettiriyorlar.

7. Sonunda okunan 7 Fatiha’nın sebebi:
7 kat siccine kilit olur, kilitler. Yani yerin dibinde yapılan ameller siccine gitmesin diye.
Gavsul Azam Seyyid Abdulhakim Hz. (k.s.) buyuruyor ki: “Rasulullah (SAV) bana dese ki sofilere hangi ameli tavsiye edersin? Ben de derim ki HATME-İ HACEGÂNI tavsiye ederim.”
Allah (c.c.) yapılan bütün amellerimizi kabul etsin. (Amin)

YORUM ALANI

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.