20 Aralık 2023, 09:29 tarihinde eklendi

Hatme duası

Hatme duası

SERHENDİ HATME DUASI

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Elhamdü lillâhi rabbil âlemin Elhamdü lillâhi hakka hamdihi ve senâihi vessalâtü vesselâmü alâ hayri halkıhi Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmain

Allahümme belliğ ve evsıl misle sevâbi hâzihil hatmetiş şerifetil mübâreketi badel Gabüli minnâ bil fadli vel keremi hediyyeten minnâ vâsıleten ilâ ravdati menbaıs sıdkı vessafâ  eşrafil verâ
Hazreti Seyyidinâ Muhammeden il Mustafa (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)  (ve ilâ rühi)

Küllin min âlihi ve evlâdihi ve ezvâcihi ve ashâbihi ve etbâihi ve zürriyyâtihi ve muhâcirihi ve ensârih (rıdvanullahi teâlâ aleyhim ecmain)

Küllin min sâdâti silsiletit tarikatil aliyyetin Nakşibendiyyeti vel Kâdiriyyeti, ves Sühreverdiyyeti vel Çeştiyyeti vel Kübreviyye

Şeyhınâ ve melâzinâ ve kıdvetinâ ve imâminâ ve imâmit tarikati zil feydıl câri vennüris sâri eş şeyh bahâil hakkı vel hakikati veddin hazreti eş şeyh Muhammedinil Üveysiyyil Buhâri
el marüfi bi Şâh-ı Nakşibend

Menbail meârifi vel kemâli seyyidis sâdâti es Seyyid Emir Külâl

El Mukbili aleyke ve limâsivâken nâsi eş Şeyh Muhammed Babassemmâsi

El vâlihi fi mehabbeti mevlâhül ganiyyi el marüfi bi Hazreti azizân Hoca Aliyyir Râmiteni

El Muridi anil murâdid dünyeviyyi vel uhreviyyi Hazreti eş Şeyh Mahmüdinil İnciri Fağnevi

El Mütesellihi anil hicâbil beşeriyyi Hazreti eş şeyh Ârifir Rivegeri

Gutbil evliyei ve burhânil esfiyei kâmiil bidati muhyissünneti şeyhil meşâyihi  mevlânâ Hazreti eş Şeyh Abdülhalık Gucdevâni

Gutbil haggâni el gavsis samedâni eş Şeyh Ahmed el Fârükıyyis serhendi el marüfi bil
İmâmir Rabbâni müceddidil elfisseni

Gutbi dâiretil irşâdi Gavsis sekaleyni ales sedâdi essâiri fillâhir râkis sâcidi
zilcenâheyni Diyeiddin, Mevlânâ Hazreti eş şeyh Hâlid

Menbail hılmi ve nüriz zalâm elhâdi beynel aşeiri vel eğvâm sirâciddinillezi zahera min halefi seyyidil enâm mevlânâ Hazreti es Seyyid Abdullah

Şeyhınel gayürillezi bihi netebehel veguri gutbil irşâdi vel mederi hazreti şihebiddin
mevlana Hazreti eş şeyh es Seyyid Tâhâ

Sultânil küberâil mütegaddimin gıdvetil küberâil müteahhirin gavsil âmmeti vel hâifin gutbil eimmeti ves sâlikin muğisil müsteğisin münisil gurabei vel âşıkin şeyhinel kâmilil mükemmilil Üveysiyyi Mevlânâ Hazreti eş şeyh seyyid Sıbğatullahil Arvesi

Sultânil arifin, kutbil aktâbil vâsılin, el müteşerrifi bil fenâil mutlak mürebbis sâlikine ilâ rabbihim alel vechil ehak, nâsıriş şeriatil garrâ kâmiil  bid'atid darrâ müceddidi âsâris selefi vet tâbiin ve mümehhidi bünyâni tarikatil halefi vellâhikin el mutasarrifi alel ıtlak ellezi lem yüra lehü nâzirun badet tefehhusı fil âfâk, kâtıın nisbeti anil mübtedittâği mevlânâ şeyhinel kâmilil mükemmili, Hazreti eş şeyh Abdurrahmani Tâhi

Şeyhiş şeriati ve şehbâzit tarikati ve burhânil hakikati, elfâni fillâhi ve bâki billâh el mutasımi bi hablillâh şeyhinel kâmili mükemmili, mevlânâ Hazreti eş Şeyh Fethullah

Câmii kemâlâtil evliyâil evvelin ve mecmail âdâbi ve füyüdâtil âhirin, umdetil İslâmi vel müslimin, umüdil meşâyihı bi ecmaihim ves sâlikinn nurus semâvâti vel aradin sirâcil milleti ved din, kehfid duafâi vel mesâkin, kutbil eimmeti ves sâlikin sultânil âşıkin şeyhinel kâmilil mükemmili mevlânâ Hazreti eş-Şeyh Muhammed Diyâüddin

Vârisi makâmâtil evliyâi vel mürselin, imâmil mü'minin, umdetil âbidine ves sâlikin muzhiriş şeriatil ğarrâi muhyit tarikatin Nakşibendiyyetil beydâ el mütesellihi anil hicâbil insiyyi el hâzini lissırril maneviyyi mevlânâ şeyhinel kâmilil mükemmili Hazreti eş şeyh Ahmed el Haznevi

Sultânil câzibin nüri hidâyetil vasılin kutbil ferdi lil âlemin, nâşiril meslekil Ahmediyyeti fer ış şeceretil Muhammediyye pirit tarikatin Nakşibendiyye, sâhibis seciyyetil mahmüdiyye es sâki min hıyâdıl bahâiyye nâsıbil alamid diniyye muhyi âsâri kübbâris selefi vet tâbiin metlail himemi bilyakin menhecis saâdeti lil musaddıkin şeyhinel kâmilil mükemmilil üveysiyyi Bilvânisi Mevlânâ Hazreti eş şeyh es-Seyyid Abdülhakim EL-Hüseyni

Sultânil müslimine vel müstecirin ve tâcil mensürin ve muhibbil mahbübin ve müşâril müsteşirin ve irşâdil mürşidin ve Sırris sâdıkine bi hidâyeti rabbil alemin el fâtihi künüzel ilmi veddin el müstakırri biş şeriatil garrai muhyit tarikatin Nakşibendiyyetil beydâ şeyhinel kâmilil mükemmilil Bilvânisi Mevlânâ Hazreti eş şeyh es Seyyid Muhammed Râşid Hüseyni

Mecmai âmâlil müslimin kutbil fâizine sikkatil müttakine vesiletil mütevekkilin sâhibis sehâveti vel kerâmeti lil âlemin kesîril mehabbeti lil mütevâdiin sâhibiş şeriati vet tarikatin Nakşibendiyye şeyhinel kâmili mükemmilil üveysiyyil Bilvânisi, Mevlânâ Hazreti eş şeyh es Seyyid Abdülbâki EL-Hüseyni

Sultanin âşikin Kutbil aktabil vasilin El mutemessikil bi şeriati seyyidil mürselin Kesiril mahabbeti lissadikin Melceil ûlemai vel arifin, Cazibi kulübil müslimin, muhyis sünnetin nebeviyyeti muceddidil adabi vet tarikatin Nakşabendiyyetil âliyyeti elmensuri min şemsil medinetil münevvereti Mevlaya ve şeyhi ve seyyidi ve senedi ve men bihi temessuki ve aleyhi itimadi ve bihi iftihari ve minhu istimdadi ve kurrati ayni Şeyhinel kamilil mukemmilil bilvanisi mevlana Hazreti Eş şeyh Seyyid Muhammed Saki El-Hüseyni

Küllin mines sâdâti vel hulefâi vel müridine vel muhibbine vel mahbübine vel mensübine vel müntesibine ilâ hâzihittarikatil aliyyeti ve sâirit turuk.

Allâhümmec al misle sevabihâ mektüben fisahifeti amâli küllin verfa bihâ deracâti küllin ve ali bihâ fi alâ illiyyine menzilete küllin, ve zidnâ bihâ mehabbeten inde cenâbi küllin, ve efid aleynâ min berekâti küllin, ve etmim lenâ sülüke hâzihit tarikatil aliyyeti ve veffiknâ limerdâti şeyhinâ ve imtisâli evâmirihi ve ictinâbi menâhih

Allâhümmerzuknel bekâe bike badel fenai fike alâ kademi sâdâtines sâlikine fihâ

Allâhümmağfir lenâ, hatâyânâ ve eclibnâ ilâ mehabbetike bi-mehabbeti habibike ve bimehabbeti evliyaike verzuknet tevfika vel istikamete ala dinike ve taatike bi rahmetike Yâ Erhamerrâhimin

Âmin, Vel hamdü lillâhi rabbil âlemin.

not: Mübareklerin isimlerin'den sonra adab olarak (Kaddassallahu Sirrahu) denilmesi gerekiyor hatme duasını ezbere bilmeyenlerin hatme i hacegan esnasın'da karıştırmamaları için yazıların arasına eklenmemiştir

BİR CEVAP YAZ

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlendi *

YAPILAN YORUMLAR

 1. Emine Tuna

  Eklenmesi ve çıkarılması gereken yerler tam olarak yapılmamış dikkatinize sunulur.Kitabin başından sonuna bakmanızı tavsiye ederim.

  • access_time 19 Aralık 2023, 16:12
  • CEVAPLA
 2. Salih

  Arapça hatme duası yok mu?

  • access_time 17 Aralık 2023, 20:31
  • CEVAPLA